Rady Gminy Żukowic podjęła uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Radni uważają, że należy przeprowadzić konsultacje.

Podjętą uchwałą Rada Gminy Żukowice wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym. Radni twierdzą, że pojawiające się zapowiedzi zmian w samorządowym prawie wyborczym w zakresie rewizji zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego  godzą w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślają, iż wszelkie zmiany prawa samorządowego powinny być uprzednio poddane możliwie szerokim konsultacjom społecznym, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Żukowice zaapelowała o respektowanie w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. 

– Jest to profesjonalny, w pełni oddający nasze intencje tekst. Uchwałę rada podjęła jednomyślnie – mówi Beata Stachak, Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice.

W uchwale czytamy „ …W szczególności członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Radni gminni apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, rządu Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej a także o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie…”

Zdjęcia: ANJA