Zasiłki: stałe, okresowe, celowe, zdrowotne i wiele innych możliwości pomocowych dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Głogów. W ramach swoich działań gmina zapewnia także posiłki dzieciom w szkołach. Przed świętami, na początku kwietnia, osoby potrzebujące otrzymają paczki żywnościowe.

Osoby samotne lub rodziny, których dochód na jedną osobę w rodzinie jest niski mogą ubiegać się o pomoc. Wiele osób nie wie, jakiej pomocy może oczekiwać od organów, które powołane zostały do udzielania wsparcia. Borykają się samotnie ze swoimi problemami. Wystarczy zgłosić się do GOPS czy MOPS, aby otrzymać pomoc finansową jak i materialną.

– Pomoc społeczna włącza się,  gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej – mówi Danuta Sadowska kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

Wsparcie jednak przysługuje osobom, które spełniają wymagane kryteria dochodowe:  dla osoby samotnie gospodarującej – jest to kwota w wysokości 776 zł natomiast dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł.  Maksymalna kwota zasiłku stałego  stanowi kwotę  719 zł,  kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 345 zł. Osobom, rodzinom, które spełniają kryteria przysługują różne formy wsparcia: zasiłek stały,  zdrowotny, okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy oraz usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. GOPS zajmuje się także  kierowanie do domu pomocy społecznej. Środek pomocy społecznej jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– W okresie styczeń – luty 2022 r. pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało łącznie 10 osób, 6 osób samotnie gospodarujących i 4 osoby w rodzinie. Wydatkowana kwota: 10354,42 zł – mówi Danuta Sadowska kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. – 4 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku okresowego tj.: 3 osoby prowadzące samotnie gospodarstwo domowe i 1 osoba w rodzinie, w łącznej kwocie 2629,32 zł – dodaje kierowniczka.

Gmina realizuje także program rządowy  „Posiłek w szkole i w domu”.

 – Program realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Głogów a Wojewodą Dolnośląskim. W ramach programu realizowane są następujące formy pomocy: dożywianie dzieci w szkołach, placówkach, świadczenia rzeczowe – paczki żywnościowe wydawane 2 – 3 razy w roku. W 2022 r. pierwsze wydawanie paczek żywnościowych zaplanowano na początek kwietnia dla 20 rodzin, wypłacane – świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności. W okresie styczeń – luty 2022 r. na ww. pomoc wydatkowano kwotę: 5727 zł – mówi Danuta Sadowska kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz jednocześnie spełniającym warunek zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo takie przysługuje również cudzoziemcom, jednakże po spełnieniu odrębnych warunków wskazanych w odrębnych ustawach. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

– Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której wsparcie ma być udzielone – mówi Danuta Sadowska kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.