W Potoczku na działce należącej do ANR powstaję Centrum Rehabilitacji, Sportu, Rekreacji i Edukacji Ekologicznej „Feniks”. Agencja odstąpiła od wyegzekwowania kary za niedotrzymanie terminu zagospodarowania terenu. 

ANR w 2006 roku, przekazała nieodpłatnie  Gminie Jerzmanowa nieruchomości położone w  miejscowości Potoczek.  Na zagospodarowanie terenów Agencja wyznaczyła kilka lat. Termin upłynął a działki przeznaczone na Gminne Centrum Rekreacji, Rehabilitacji i Sportu  nie są w pełni zagospodarowane. W ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych  przeprowadziła kontrolę sposobu zagospodarowania przekazanych gminie terenów.  Po kontroli, w związku z niewywiązaniem się w terminie z ustalonymi zasadami nieodpłatnego przekazania terenów, Agencja w piśmie skierowanym do UG zażądała od samorządu 534 tys. zł.  Ponad pół roku trwały starania Wójta Gminy Lesława Golby o to, aby Agencja  odstąpiła od zapłaty za działki w Potoczku.

– Wyszliśmy z całej tej sprawy jako Gmina obronną ręką bez uszczerbku na finansach gminy – mówi Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa. –  Uważam za dużą wartość dodaną ostatnią dobrą współpracę z właścicielami działek, tzn. Stowarzyszeniem “Dom w Głogowie” i Stowarzyszeniem “Wzgórza Dalkowskie” w kwestii zagospodarowania i urządzenia całego terenu. Możemy się dzisiaj wspólnie z nimi chwalić tym terenem dając jako przykład dobrej współpracy oraz przemyślanego i ciekawego zagospodarowania terenu po byłym PGR –  dodaje Lesław Golba.