W skład Młodzieżowej Rady wejdą przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rada może składać się z 42 radnych. Kadencja potrwa 2 lata.

Na najbliższej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa. Pieczę nad nią sprawować będzie Przewodniczący Rady Miasta. Zgonie z założeniami w skład Młodzieżowej Rady mogą wejść przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Miejskiej Głogów, którzy zostaną wybrani w swojej szkole. W dniu wyborów uczniowie musza mieć ukończone co najmniej 15 lat i nie ukończyła 21 lat. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata.

Rada zajmie się między innymi: inicjowaniem i promowaniem działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym; będzie współpracowała z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz samorządami szkolnymi.