Przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą mogą osobiście zgłosić się w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie i złożyć dokumenty do służby. Oferujemy na starcie 3880 zł na rękę, a osobom do 26 roku życia 4220 zł.

Osoby zainteresowane służbą w Policji dokumenty mogą złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie w godzinach od 8.00 do 15.00. Kandydat musi mieć maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi : posiadać polskie obywatelstwo; nieposzlakowaną opinię; nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystać z pełni praw publicznych; posiadać co najmniej średnie wykształcenie; posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować; dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Głogowie – tel.47 8742 292