Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca.

Stypendium Wójta Gminy Kotla przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie którzy spełniają jedno z następujących kryteriów: osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0; w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów; są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;  osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać  do 31 lipca w Urzędzie Gminy Kotla.