Na najbliższej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały dot. wzrostu opłat za odpady komunalne.  Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa w którym mieszka 4 lub więcej osób to 108 zł. Pozostałe gospodarstwa zapłacą miesięcznie 27 zł od mieszkańca.

Na najbliższej sesji radni pochylą się nad projektem uchwały dotyczącej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniem wysokości stawki tej opłaty, oraz ustaleniem wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek. Zgodnie z zapisem w projekcie koszt opłaty miesięcznej wzrośnie o 35%. Wpływ na taką podwyżkę mają między innymi:· wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska(składowanie odpadów na wysypiskach), wzrost płacy minimalnej,· rosnące ceny paliw,· wzrost cen energii elektrycznej,· nowe obowiązki nałożone na instalacje odbierające odpady komunalne, załamanie się rynku zbytu i przetwarzania odpadów surowcowych. Wpływ ma także ilość osób dokonujących wpłat. Na ponad 64 tysiące osób zameldowanych w Głogowie wpłaty do systemu wnosi nieco ponad 53 tysiące. Do liczby osób zameldowanych na stałe trzeba dodać ok.2 tys.osób zameldowanych na czas określony. W związku z powyższym osoby zadeklarowane do systemu ponoszą rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów także za osoby pozostające poza systemem. Liczba osób zadeklarowanych z roku na rok maleje pomimo podjętych licznych działań przez Gminę Miejską Głogów mających na celu urealnienie liczby osób zadeklarowanych do systemu-w ostatnim roku ich ilość spadła o ok.500 osób.  Wiele gmin i miast już wprowadziło zmiany w opłatach. I tak opłaty w Gm. Głogów wynoszą 32zł/osoba; Góra 29zł/osoba, Jelenia Góra 35,20zł/osoba, Kotla 36,5zł/osoba, Legnica 26,5zł/osoba, Leszno 33zł/osoba, Lubin 36zł/osoba, Nowa Sól 32zł/osoba, Wałbrzych 27zł/osoba, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 32zł/os, 94zł/gospodarstwo domowe 3osobowe i 3+ , Żukowice 35zł/osoba, Głogów 27zł (od 1września 2021 roku)

Projekt z dnia 14 lipca 2021r.

„ …§1.1.W przypadku nieruchomości zamieszkałych, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w uchwale, z zastrzeżeniem ust.2.2. W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują 4 i więcej osób, przyjmuje się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§2.1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 27,00zł od mieszkańca w przypadku metody, o której mowa w §1ust.1;

2) 108,00 zł od gospodarstwa domowego –w przypadku metody, o której mowa w §1 ust.2. 2.Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

3.Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których mowa w ust.2,wynosi:

1) 26,00 zł od mieszkańca – w przypadku metody, o której mowa w §1ust.1;

2) 104,00złodgospodarstwadomowego w przypadku metody, o której mowa w§1ust.2.

4 Określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotności stawki, o której mowa w ust.1,tj.:

1) 81,00 zł od mieszkańca – w przypadku metody, o której mowa w §1ust.1;

2) 324,00zł od gospodarstwa domowego –w przypadku metody, o której mowa w §1ust.2. …”.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here