2021 rok ze względu na pandemie koronawirusa był także dla samorządów rokiem trudny. W Gminie Kotla pomimo obostrzeń udało się zrealizować część zaplanowanych imprez dla dzieci i dorosłych. Gminie  nie zwolniła tempa w pozyskiwaniu środków i realizowaniu inwestycji ważnych dla mieszkańców. Jednym z największych wyzwań inwestycyjnych w 2022 roku jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Jak wyglądał 2021 rok w Gminie Kotla?

Bez wątpienia trwająca pandemia sprawiła, że to był bardzo trudny rok. Obostrzenia przekreślały większość naszych osobistych planów związanych z życiem społecznym, towarzyskim i kulturalnym, jak i tym, co planowaliśmy zorganizować na ten rok dla mieszkańców jako Gmina, ale część imprez udało się nam zorganizować takich jak Dożynki, KotlActive, Trzymaj Formę, Zawody Sportowo-Pożarnicze,nie mogliśmy spotkać się na grochowickiej polanie, ale tegoroczna Stachuriada ponownie odbyła się w internecie. Postanowiliśmy również zrobić niespodziankę dzieciom i wraz ze św. Mikołajem  oraz pracownikami GOKiS i  urzędu  odwiedziliśmy wszystkie miejscowości w naszej gminie i rozdaliśmy 850 paczek. Pracy było dużo, warunki na dworze też bywały różne, ale uśmiech dzieci wynagradzał wszystko.

Jak było w przypadku inwestycji? Udało się zrealizować część z nich?

Pomimo przeszkód nie zwalnialiśmy, pozyskiwaliśmy środki i dalej to robimy. Realizowaliśmy zaplanowane zamierzenia i planujemy kolejne. Chciałbym pochwalić się pozyskaniem przez nas ogromnych środków. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji, takich jak przebudowy dróg w Kotli, Kozich Dołach, Krzekotówku i Zabielu. Powstały także siłownie zewnętrzne, “na otwartym powietrzu”, we wszystkich sołectwach Gminy oraz place zabaw w Kotli i Chociemyśli. Oprócz tego, przygotowywaliśmy dokumentację na ważne inwestycje czekające nas w najbliższej przyszłości. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje planowana przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia i budynku Urzędu Gminy. Przedsięwzięcie to będzie dla nas dużym wyzwaniem. Do 2023 r. potrwa projekt “Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla”, na który pozyskaliśmy ok. 1,2 mln zł ze środków europejskich. W ramach tego projektu utworzono Klub Seniora i finansowana jest jego działalność. Organizowane są zajęcia ruchowe, kulinarne i z rękodzieła, a także spotkania ze specjalistami i wycieczki. Uczestnicy mają zapewniony również ciepły posiłek. Ponadto w ramach projektu utworzono wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, organizowana jest usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania – w tym celu został zatrudniony opiekun. W projekcie przewidziano również wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Zakupiliśmy samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, którym dowożone są dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych, ale będzie on również wykorzystywany do dowozu uczestników Klubu Seniora. W listopadzie tego roku zakończyła się realizacja projektu “Rozwój edukacji w Gminie Kotla”. W ciągu dwóch lat jego trwania zrealizowano ponad 4 tysiące godzin zajęć pozalekcyjnych o różnym charakterze – rozwijających, specjalistycznych i wyrównawczych. Za ponad 400 tysięcy zł zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do szkoły. Wartość projektu wynosi ponad 800 tysięcy zł, w tym blisko 760 tysięcy to pozyskane środki unijne. Jednocześnie zawiesiliśmy działanie Szkoły Filialnej w Chociemyśli i obecnie funkcjonują tam dwa oddziały przedszkolne. Ze względu na niewielką liczebność klas 1-3 uczniowie zostali tymczasowo przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Kotli. Pomimo trudności spowodowanych przez COVID-19 zrobiliśmy wiele, by poprawić jakość życia naszych mieszkańców.

Jakie plany na 2022 rok?

Pozyskaliśmy 3 mln złotych w ramach „Polskiego Ładu” na budowę, przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy i ogłoszony zostałprzetarg na wybór wykonawcy. W ciągu kilkunastu miesięcy powstanie również ścieżka rowerowa z Głogowa do Kulowa. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z miastem Głogów (lider) i Gminą Wiejską Głogów. Na to zadanie zostały pozyskane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Największym wyzwaniem inwestycyjnym jest jednak wspomniana przeze mnie przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, w  którym mieszczą się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora, Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz punkt przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. W ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom doposażyliśmy ośrodek zdrowia w nowy sprzęt i wyposażenie, a teraz ośrodek zyska też nowy blask. Zmieni się w nim niemal wszystko. Termomodernizacja oznaczać będzie również wymianę źródła ciepła z oleju opałowego na panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Ma to być inwestycja na długie lata. W ramach tego zadania przebudowy doczeka się również budynek Urzędu Gminy. Pozyskano środki na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w ramach “Polskiego Ładu” w łącznej wysokości 10,6 mln zł.

Ogłosiliśmy przetarg na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głogówku. Inwestycja obejmie rewitalizację stawów. Powstanie też plaża, dwa pomosty pływające, obiekty małej architektury takie jak wiata, przebieralnia, ławki, czy leżaki. Utworzona zostanie alejka parkowa. Wymieniona zostanie również nawierzchnia boiska do siatkówki plażowej. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach podejścia Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania. Zadanie realizowane będzie w 2022 r. Uzyskaliśmy również dofinansowanie z KGHM w wysokości 250 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone są na modernizację placów zabaw i doposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy. Jest to kontynuacja działań z poprzednich lat, w ramach których pozyskaliśmy prawie 400 tysięcy złotych z KGHM i Fundacji KGHM Polska Miedź właśnie na  budowę siłowni plenerowych, placów zabaw czy wiaty rekreacyjnej. Pozyskaliśmy również kwotę 105 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Laboratoria przyszłości”. Ze środków tych powstanie pracownia kreatywno-techniczna w SP w Kotli. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2022 r. Czekamy na rozpatrzenie przez Centrum Projektów “Polska Cyfrowa” wniosku na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów dla 170 dzieci z terenu Gminy Kotla.

Jakie ma Pan życzenia na bieżący rok?

Życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności i ….normalności, za którą tęsknimy. 2021 rok to był czas gdzie mierzyliśmy się z wieloma zadaniami, dużo udało się  zrealizować pomimo obecnej sytuacji…Życzę, aby 2022 rok przyniósł radość i szczęście oraz dał siłę do stawiania czoła wszelkim wyzwaniom. Bądźcie zdrowi!