Plan budżetu Gminy Żukowice na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 26.044.218,16 zł  i wydatki w wysokości  29.978.185,25 zł.   Na wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje, zaplanowano 10.803.648,81 zł, co stanowi 36%  wydatków budżetowych ogółem.

Na sesji budżetowej Wójt Gminy podsumował rok 2021  i podziękował za współpracę wszystkim, bez których zrealizowanie mijającego budżetu nie byłoby możliwe, w tym. m.in. radnym, sołtysom, dyrektorom oraz współpracownikom i mieszkańcom gminy.

– Wśród priorytetowych zadań na 2022 rok znajduje się modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Żukowice,  kontynuacja prac w zakresie infrastruktury sanitarnej, modernizacja sieci w celu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Głogowie, budowa i przebudowa chodników, inwestycje w gospodarce komunalnej m.in. budowa świetlic. Na realizację wielu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 pozyskaliśmy już środki finansowe jak np.  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych- Polski  Ład oraz Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Będę czynił działania, aby jak najwięcej środków pozyskać, a przy pomocy ludzi dobrej woli wierzę, że wykonamy o wiele więcej zadań, niż te które zostały zaplanowane w przedstawianym projekcie budżetu. Życzyłbym sobie, aby zadania realizowane przez gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły mieszkańcom. Nowy rok zaczynam z nowym, już uchwalonym budżetem i pewną satysfakcją i nadzieją, że będzie to udany rok – dodaje wójt.

Plan budżetu Gminy Żukowice na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 26.044.218,16 zł  i wydatki w wysokości  29.978.185,25 zł.   Na wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje, zaplanowano 10.803.648,81 zł, co stanowi 36%  wydatków budżetowych ogółem.