Jak Pan ocenia mijający  2021 rok ?

– Muszę przyznać, że był to bardzo pracowity i trudny rok. Przesunięcia budżetowe, pozyskane rekordowe dodatkowe środki zewnętrzne przełożyły się na wykonanie wielu bardzo potrzebnych inwestycji. Łączny koszt wszystkich zadań inwestycyjnych jakie zrealizowaliśmy w 2021 roku to kwota ponad 7 mln zł. Te środki pozwoliły na realizację zarówno drobnych, aczkolwiek równie istotnych inwestycji jakimi były m.in. konserwacje i naprawy rowów melioracyjnych, usuwanie azbestu, wymiana pieców jak i te większe, w postaci budowy boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim, zagospodarowania przestrzeni w m. Kamiona, modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy czy kompleksowego remontu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia oraz apteki w Nielubi. Dziś to praktycznie zupełnie nowy obiekt, daje nieporównywalny komfort pracy, a jednocześnie pozwala naszym mieszkańcom w przyjemnych i godnych warunkach korzystać z jego pomieszczeń.

To zapewne ucieszyło mieszkańców?

– Myślę, że remont obiektu ośrodka zdrowia i GOPS-u ucieszył wielu mieszkańców. Wszystkie inwestycje realizowane na terenie gminy są wynikają ze zgłaszanych wcześniej przez nich potrzeb. Jest to bardzo ważny obiekt na terenie naszej gminy, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, dlatego przyznam, że i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Oprócz tego jest też oczywiście mnóstwo drobnych inwestycji, które wykonaliśmy. Niestety nie sposób ich tu wszystkich wymienić.

Jakie są dalsze plany inwestycyjne na przyszłość?

– Pomimo wielu inwestycji drogowych, które sukcesywnie realizujemy, niewątpliwie w dalszym ciągu jedną z największych bolączek jest stan dróg. Przypomnijmy, że w 2021 roku zrealizowaliśmy takie inwestycje jak Budowa chodnika w m. Nielubia, Kromolin, przebudowa drogi gminnej w m. Szczepów, dokonaliśmy również modernizacji drogi gminnej w m. Żukowice. Ponadto dzięki naszemu zaangażowaniu i wieloletnim staraniom, współfinansowaliśmy przebudowę drogi powiatowej na odcinku 4 km od m. Nielubia do m. Żukowice, a w Nielubi również dzięki naszym staraniom rozpoczęła się budowa  chodnika w pasie drogi krajowej nr 12 w m. Nielubia w kierunku cmentarza wraz z oświetleniem i dwoma przejściami dla pieszych. Zakończenie tych prac zaplanowano na wiosnę 2022 roku.

Czy oprócz modernizacji dróg są  inne inwestycyjne plany?

– Tak, oczywiście. Cały czas mam mnóstwo pomysłów, nie tylko drogowych. Spotkania z mieszkańcami bardzo mi w tym pomagają. Nieustannie widzimy potrzebę rozwoju, budowy i wyposażenia świetlic na terenie gminy. Modernizacja infrastruktury drogowej wiąże się dodatkowo z modernizacją infrastruktury towarzyszącej tj. wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowice. Cały czas podejmujemy działania w kwestii budowy ścieżek rowerowych, chcielibyśmy, aby przebiegały one przez teren naszej gminy. Równie istotny jest plan doposażania Jednostek OSP z terenu Gminy Żukowice, zagospodarowanie miejsc służących odpoczynkowi i rekreacji i wiele, wiele innych. Oczywiście realizacja tych zadań zależy głownie od pozyskanych środków zewnętrznych i to w głównej mierze inwestycje opierają się o ten najważniejszy element.

Czy jest coś, czego nie udało się zrealizować w 2021 roku?

– Na pewno są takie rzeczy, których mieszkańcy by oczekiwali, a ich nie zrealizowaliśmy w 2021. Nie da się niestety wszystkiego zrobić od razu, ale wierzę, że wyznaczone cele w przyszłości powoli będziemy realizować. Oczywiście zawsze będzie niedosyt. Nasza gmina, jak większość gmin ma bardzo skromny budżet i musimy mądrze nim gospodarzyć. Nie jest to proste  i naprawdę robię co w mojej mocy, aby choć w minimalnym stopniu, sprostać oczekiwaniom każdego mieszkańca. Pomimo skromnych środków w budżecie przeznaczyliśmy w 2021 roku 25% jego całej wartości właśnie na inwestycje – to naprawdę dużo.

Co roku sołectwa mogą dysponować pewną pulą pieniędzy ? Czy  takie planowanie gminnego budżetu ma sens ?

– Myślę, że tak. Zaufanie, potrzeby, współdziałanie – takie słowa nasuwają mi się,  gdy myślę o mieszkańcach gminy, sołtysach i radach sołeckich. To ludzie są dla mnie najważniejsi i taka forma wsparcia, dysponowania środkami pozwala im realizować ich wewnętrzne plany. Cieszę się, że mogę z nimi ten budżet planować. A ponadto Sołtysi i Radni wielokrotnie pokazują mi, na jakie potrzeby mieszkańców muszę zwrócić szczególną uwagę. Zawsze uważałem, że wśród mieszkańców znajdują się liderzy: czy to sołtys, radny, czy rada sołecka, którzy spowodują lepszą integrację lokalnego środowiska. To oni wiedzą najlepiej, jak ma wyglądać ich świetlica, plac zabaw czy chodnik. To bardzo pomaga mi tworzyć dobrą strategię rozwoju naszej gminy.

Proszę nam jeszcze zdradzić swoje noworoczne życzenia?

– Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy mieli więcej powodów do uśmiechu. Niechaj ten rok będzie lepszy od poprzedniego, pełen życzliwości, zrozumienia, a przed wszystkim było zdrowie. A zawodowo, chciałbym, aby zadania realizowane przez gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły mieszkańcom. Nowy rok zaczynam z nowym, już uchwalonym budżetem i pewną satysfakcją i nadzieją, że będzie to udany rok.