Jakie duże jest boisko szkolne? Z tym zadaniem musieli zmierzyć się uczestnicy zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu „Startujemy w przyszłość!”. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 147 309,80 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz z budżetu Gminy Kotla 22 096,47 zł.

Gmina Kotla realizuje program „Startujemy w przyszłość”. Na ten cel pozyskała środki  unijne.  W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia między innymi z matematyki , chemii. Uczestnicy zajęć matematycznych zostali wystawieni na próbę. Mieli  zmierzyć wielkość boiska. Poradzili sobie bez problemu.

– Trzeba było odmierzać odcinki miarką i potem je zsumować – mówił jeden z uczniów. – Podzieliliśmy się w grupie i mierzyliśmy w parach, trzecia osoba notowała. – dodaje uczeń.

Inna grupa za to boisko pokryła kołami różnej średnicy.

 – Nawet bez cyrkla wiemy jak to zrobić – mówi uczeń z klasy 4.

Innym razem uczniowie na nowoczesnym monitorze za pomocą programów interaktywnych rozwiązywali zadania matematyczne, które w takiej formie są dużo ciekawsze dla uczniów.

– Na chemii, fizyce, biologii i geografii przy pomocy doświadczeń i użyciu wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych dzieci powtarzają wymaganą podstawę programową z danego przedmiotu– przekazuje koordynator projektu Anna Marcinkowska.

Dodatkowe godziny lekcyjne pozwalają uczniom lepiej zrozumieć program szkolny, a dzięki atrakcyjnej formie przekazywana treść sama wpada do głowy.

Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzone są również zajęcia specjalistyczne: – indywidualne lub grupowe, tj. biofeedback, zajęcia z pedagogiem, z psychologiem oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Na jesień zaplanowano także wyjazdy pozaszkolne w atrakcyjne miejsca w Polsce.

– W szkole podstawowej w Kotli mamy bardzo bogate i nowoczesne wyposażenie: pomoce dydaktyczne, sprzęt interaktywny oraz specjalistyczny, które zakupione zostało ze środków unijnych w latach poprzednich – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla. – Tylko w ostatnich latach na edukację pozyskaliśmy ponad 1,5 mln. zł– dodaje wójt. 

Projekt pn. „Startujemy w przyszłość!” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 147 309,80 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 125 213,33 zł oraz z budżetu Gminy Kotla 22 096,47 zł.