W związku z obchodami 85-lecia Policji drogowej Komendant Główny Policji zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Obiektywnie o Drogówce”.

Celem konkursu fotograficznego „Obiektywnie o Drogówce” jest promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzacja działań pionu ruchu drogowego polskiej Policji, mających na celu szeroko rozumianą dbałość o bezpieczeństwo na drogach oraz upowszechnienie i popularyzacja fotografii. Szczegóły dot. konkursu zawarte są  w regulaminie na stronie internetowej policji. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można także uzyskać w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP pod nr telefonu: 47 72 119 99.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub
kuratorów).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie 5 (pięciu) zdjęć (w kategorii Fotografia) lub 6-8 zdjęć stanowiących jedną zwartą historię (w kategorii
Fotoreportaż) o tematyce związanej z policyjną służbą Ruchu Drogowego, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Oświadczenie nr 1 i Oświadczenie nr 2), stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie.
Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji) lub TIF oraz rozdzielczość minimum 300 dpi, wymiary: minimum 2480 x 1860 pikseli.
Fotografie konkursowe powinny być zapisane i przekazane Organizatorowi
w postaci elektronicznej. Pliki graficzne oraz kopie Formularza zgłoszeniowego należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: https://pliki.policja.gov.pl/sharing/r4JkbPUQ0 lub
tradycyjną na nośniku danych na adres: Komenda Główna Policji, 02-656 Warszawa, ul. Orkana 14, do 31 lipca 2022 roku do godz. 15.00.
Przekazane fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie nagradzane.
Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny dotyczyć współczesnej policyjnej służby Ruchu Drogowego.
Zwycięzcy Konkursu w obu kategoriach – autorzy najlepszego zdjęcia oraz
najlepszego fotoreportażu otrzymają tytuł Laureata Konkursu fotograficznego
pt. „Obiektywnie o Drogówce” oraz Puchar Komendanta Głównego Policji w kategorii fotografia oraz Laureata Konkursu fotograficznego pt. „Obiektywnie o Drogówce” oraz Puchar Komendanta Głównego Policji w kategorii fotoreportaż.