Radni Paweł Kowalski, Zdzisław Synowiec i Wiesław Wabik nie poparli Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy. Tłumaczą, co ich do tego skłoniło.

Trzej szefowie opozycyjnych klubów mylą się jednak zapewniając, że „(…) nie będziemy zgadzać się na jej przyjęcie (WPF – przyp. aut.), a mamy prawo to robić. Bo gdyby było inaczej polskie prawo nie pozwalałoby na odrębne wykonywanie uchwał w sprawie zmian w budżecie, budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, byłby to jeden dokument”. To argumentacja przedstawiona przez całą trójkę podczas spotkania z mediami.
Rzeczywistość, wynikająca ze stanowiska organu nadzoru, jest jednak inna. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.
Ponadto, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w piśmie do burmistrza Polkowic wyraźnie wskazuje, że najpierw należy uchwalić zmiany w wydatkach Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dopiero później w budżecie. „(…) Wskazanie wymaga, iż zmiany kwot wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia w uchwale zmieniającej budżet winny być konsekwencją uprzednich zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej” – pisze Lucyna Hanus, Prezes RIO.
Pismo, z którego pochodzi powyższy cytat było dostępne w Biurze Rady Miejskiej na kilka tygodni przed zwołanym przez radnych opozycyjnych spotkaniem z mediami. Nawet pobieżna lektura tego dokumentu nie pozwala na formułowanie ryzykownych tez o rzekomym działaniu zgodnym z literą prawa, co radni mimo wszystko podtrzymują, mówiąc, że „(…) można przyjąć budżet, zmiany w budżecie, ale niekoniecznie w WPF. Działamy zgodnie z prawem, bo inaczej nam nie wolno! Regionalna Izba Obrachunkowa nam to potwierdziła (…)”.
Tymczasem konkluzje wynikające z przepisów prawa, czy pisma RIO są odmienne. Nieprzyjęcie WPF, poza działaniem niezgodnym z prawem i wynikającą z tego niezgodnością budżetu i WPF, może bowiem skutkować zablokowaniem realizacji wielu kluczowych zadań, rozpoczętych w tym roku. Należą do nich m.in. termomodernizacja dwóch szkół podstawowych w Polkowicach czy budowa ul. Fiołkowej.