Agencja Nieruchomości Rolnej przekaże działki dla Gminy Jerzmanowa. W tym roku gmina i Agencja spotkają się u notariusza.

Około 4 ha ziemi leżącej wokół pomnika Ludziom Ziemi, a należące do Agencji Nieruchomości Rolnej przejdzie na własność Urzędu Gminy Jerzmanowa. Urzędnicy ustalają zasady przejęcia. ANR ma przekazać grunt bezpłatnie.

– W tym roku zostanie podpisany akt notarialny – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Żukowice.  

ANR kilka lat temu przekazała również nieodpłatnie gminie nieruchomości położone w Potoczku. Na zagospodarowanie terenów wyznaczono kilka lat. Termin upłynął a działki przeznaczone na Gminne Centrum Rekreacji, Rehabilitacji i Sportu  nie są w 100% zagospodarowane. Po kontroli sposobu zagospodarowania gruntów Agencja w piśmie skierowanym do UG zażądała od samorządu kwoty 534 tys. zł.

– Gmina nie musi tych terenów oddawać. Nie została też na Gminę nałożona kara za brak ich zagospodarowania. Kwota, którą ustalono do zapłaty wynika z przepisu prawa i stanowi równowartość przekazanych nieruchomości. Zaproponowano Agencji wydłużenie terminu na zagospodarowanie terenu i odstąpienie od żądania zapłaty – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Żukowice.