W Bukwicy, Słone i Nielubia powstaną farmy wiatrowe. Na terenie gminy zaplanowano 23 elektrownie.   

Lokalizacja farm wiatrowych na terenie gm. Żukowice wynika z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Gminy Żukowice.  Obecnie trwa procedura planistyczna polegająca na wykreśleniu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farm zlokalizowanych w części północnej gminy. Firmy, które będą inwestorami tych przedsięwzięć są na etapie prac dokumentacyjnych.

– W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano 12 elektrowni wiatrowych dla farmy w środkowej części gminy,  a dla farmy w części południowej 11 elektrowni –  wyjaśnia Emilia Prokopczak , sekretarz Gminy Żukowice. 

W czerwcu 2016 roku Wójt Gminy Żukowice zakończył postępowanie dowodowe o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa Farmy Wiatrowej w Obiekcie Głogów, zlokalizowanej w Gminie Żukowice , obejmującego budowę 11 elektrowni wiatrowych  posadowionych na działkach  … obręb Słone … obręb Nielubia… obręb Bukwica wraz z infrastrukturą towarzyszącą …” 

Zdjęcia: ANJA