31 marca przez cały dzień nauczyciele placówek oświatowych będą strajkować. Uczniami opiekować się będą pedagodzy, którzy nie wezmą udziału w strajku.

W referendum strajkowym 50% nauczycieli z głogowskich szkół oraz leżących na terenie powiatu głogowskiego wyraziło gotowość udziału w strajku.  31 marca  przez cały dzień nauczyciele będą strajkować. Lekcji nie będzie.  Uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły dyrektor placówki musi zapewnić opiekę.

– Powiadomimy rodziców o strajku – mówi Anna Chrzanowska-Kuzyk – Prezes głogowskiego Oddziału ZNP –  W tym czasie lekcje nie powinny być prowadzone. Dzieci, które przyjdą do szkoły będą miały zapewnioną opiekę. Dyrektor placówki musi zapewnić opiekę uczniom.

Powodem strajku jest reforma oświaty. Nauczyciele uważają, że nie jest ona korzystna ani dla dzieci ani dla pracowników oświaty.  W wyniku reformy wielu nauczycieli może stracić pracę. Będzie mało zajęć z przedmiotów ścisłych. Cykl nauczania się wydłuży. Nauczyciele strajkując walczą także  o utrzymanie zatrudnienia i podwyżkę wynagrodzenia, które od 5 lat nie ulega zmianie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na projekty organizacyjne, które muszą trafić do kuratora oświaty. Dokument ten określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Zawiera między innymi  liczbę pracowników szkoły, liczbę stanowisk kierowniczych,  ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,  liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,  liczbę uczniów,  liczbę oddziałów. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć.  Wówczas okaże się, czy wszyscy nauczyciele mają miejsca pracy. 

– Arkusz organizacyjny jest ważnym dokumentem – mówi jedna z nauczycielek z głogowskiej szkoły podstawowej. – Okaże się, czy zostaniemy w pracy wszyscy, czy też niektórzy z nas będą musieli odejść. Dowiemy się też, ile godzin nauczania danego przedmiotu np. języka polskiego,  w tygodniu uczniowie będą mieli w danej klasie.

Zdjęcia: ANJA