Radni pozytywnie ocenili pracę Krzysztofa Wołoszyna, Wójta Gminy Żukowice.  Na ostatniej sesji jednogłośnie udzielili absolutorium.

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za  rok 2016. Na ostatniej sesji radni pozytywnie ocenili pracę wójta w 2016 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

– Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn

Przed sesją o udzielenie absolutorium praca wójta i urzędników poddana została kontroli. Pod koniec marca br. wójt przekazał sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informację o stanie mienia. Dokument otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniowała sprawozdania i Rada Gminy Żukowice. Na początku maja radni otrzymali sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydały pozytywną opinie o wykonaniu budżetu i nie wniosły żadnych uwag co do przedłożonych dokumentów.

Zdjęcia: UG Żukowice