Uczniowie ze szkoły podstawowej w Kotli bardzo chętnie uczestniczą w programie „Magia nauki”. Z zajęć dodatkowych i specjalistycznych skorzysta 251 uczniów i 12 nauczycieli. Pracownie przedmiotowe szkół zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W programie „Magia nauki” udział weźmie 251 uczniów i 12 nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez objęcie wsparciem w formie zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i szkół w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne .

Uczniowie podczas realizacji dodatkowych zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych mają możliwość zdobywać wiedzę w szerszym zakresie niż obejmuje to program nauki.

– Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – wyjaśnia Wioletta Jańczak Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Dodatkowe zajęcia mają na celu między innymi: poprawić komunikację językową, rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach życiowych, poprawić przyswajanie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych, rozwijać zainteresowania matematyczne i wrażliwość ekologiczną oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.