Honorowi Dawcy Krwi od 22 listopada będą jeździ bezpłatnie miejską komunikacją. Uprawnieni będą mężczyźni, którzy oddali co najmniej 6 litrów krwi i kobiety, które oddały 5 litrów tego życiodajnego płynu. Uchwała Rady Miejskiej została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Radni na październikowej sesji zmienili Uchwałę nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Nowa uchwała obniżyła wymaganą ilość oddanej krwi uprawniającą do bezpłatnych przejazdów autobusami spółki KM. Zgodnie z nowymi zapisami Honorowi Dawcy Krwi zamieszkali w Głogowie, którzy oddali w dowolnym okresie: kobiety co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników a mężczyźni 6 litrów. Wszystkie uprawione osoby muszą legitymować się zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o ilości oddanej krwi kobiety 5 l mężczyźni 6 l lub odpowiadająca tej objętości ilości jej składników. Zaświadczenia te Honorowi Dawcy Krwi będą zobowiązani okazać wraz z dokumentem tożsamości. Uchwała radnych 7 listopada br została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 22 listopada 2019 r.