Starosta Głogowski powołał nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Rada składa się z 5. osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Głogowskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Do zakresu działania PRON należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. V kadencja rady trwać będzie do 2024 roku. W jej skład weszli: Agnieszka Dyk – Powiat Głogowski, Krystyna Kwolek z Polskiego Związku Niewidomych Koło w Głogowie, Beata Sławęcka – Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie, Brygida Trubalska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Głogowie, Maria Urbańska-Kulesza z Gminy Kotla.