Radni jednogłośnie zaakceptowali wykonanie budżetu gminy w 2019 roku i udzielili absolutorium wójtowi Łukaszowi Horbatowskiemu.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kotla najważniejszymi punktami było głosowanie nad projektem uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Drugi projekt uchwały dotyczył udzielenia absolutorium dla Łukasza Horbatowskiego Wójta Gminy Kotla. Radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały.

– Dziękuję za udzielone absolutorium, to efekt naszej wspólnej pracy. Z tego miejsca dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim organizacjom z którymi wspólnie realizowaliśmy zadania – mówił wójt Łukasz Horbatowski.

Głosowanie poprzedziło omówienie Raportu o stanie Gminy Kotla za 2019 r.
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali m.in. dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, Sołtysi, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Artur Szlempo wraz z przedstawicielami jednostek OSP Chociemyśl, Grochowice i Kotla.