Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Żukowice Krzysztofowi Wołoszynowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2029 rok. 

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żukowice Krzysztofowi Wołoszynowi wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Ważnym punktem sesji było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Po przedstawieniu przez Wójt Gminy raportu o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok radni jednogłośnie udzielili Krzysztofowi Wołoszynowi wotum zaufania.

– Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – powiedział Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Radni Gminy Żukowice jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące udzielenia wotum zaufania i absolutorium.