Ruszyła procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego. Dokumenty można składać w dowolnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM. TERMINY PRZYJĘĆ: 13 lipca 2021r, 15 września 2021r, 3 listopada 2021r i 30 grudnia 2021r.

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów   Jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęcie   do służby w Policji
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały   dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich    tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy
 • Oświadczenie RODO

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl); – w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego; – pod numerem telefonu: 47 871 40 44; – wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

-Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Złożone dokumenty nie będą odsyłane – mówi st.asp. Łukasz Szuwikowski z głogowskiej policji.