GDDKiA może już rozpoczynać prace przygotowawcze dla przebudowy DK36 i 94 pomiędzy Lubinem a Wrocławiem.

Minister Infrastruktury podpisał Program inwestycji, a jeszcze w sierpniu GDDKiA planuje ogłosić przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach, jako rozbudowa drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi. 

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, droga zostanie rozbudowana do przekroju 2×2 o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Podkreślić jednak trzeba, że na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R, zweryfikowany zostanie przekrój drogi.  

– W ramach zadania planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości oraz węzłów, rozbudowa bądź przebudowa istniejących skrzyżowań. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Przewiduje się budowę elementów ochrony środowiska, kanałów technologicznych, oświetlenia drogowego oraz elementów BRD – mówi Magda Szumiata,  GDDKiA Wrocław.

W ramach zadania zrealizowane zostaną wszelkie prace, które będą wynikać z konieczności przebudowy układu komunikacyjnego DK94 i DK36 oraz połączenia tych dróg z istniejącą siecią dróg. Proces przygotowawczy planowany jest w latach 2022 – 2027.