Zarząd Powiatu Głogowskiego rozpoczął procedurę zmierzającą do usunięcia dziewięciu drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego w granicach działek oznaczonych nr 61, 63/3 obręb 0004 Chrobry jedn. ewid. m. Głogów.

Drzewa, które Zarząd Powiatu przeznaczył do wycięcia obumarłe i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Postępowanie w tej  sprawie prowadził Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Oddział w Legnicy, ponieważ teren na którym znajdują się drzewa decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 marca 1975 r. wpisany jest do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno – krajobrazowy Głogowa.

Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew, wskazując iż właściciel winien zastosować się do art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, który mówi o zakazie usuwania  w terminie od dnia 1 marca do 15 października gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni.

– Z uwagi na fakt, iż drzewa posadowione są wzdłuż drogi wewnętrznej przebiegającej za budynkiem Starostwa Powiatowego i graniczą z parkingiem sklepu Kaufland poczuwamy się do odpowiedzialności poinformowania Państwa o podjętych przez Zarząd Powiatu działaniach i apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa przebywając w bezpośrednim sąsiedztwie drzew – informują urzędnicy.

Na drzewach przeznaczonych do wycinki została zamieszczona informacja o stwarzającym zagrożeniu.