W Urzędzie Miejskim w Głogowie rozpoczyna się nabór kandydatów na ławników.

31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020‑2023. Prezes Sądu Okręgowego wskazał liczbę wybieranych ławników:do Sądu Okręgowego w Legnicy 12 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Głogowie 2 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończyła 30 lat;
  4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5. nie przekroczyła 70 lat;
  6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydaturę zgłosić mogą:

  1. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  2. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Miejsce składania zgłoszeń: kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, pok. 113, Rynek 10, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30 oraz za pośrednictwem poczty.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udzielają pracownicy Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Głogowie pod numerem telefonu: tel. (76) 72 65 570.