Radni miejscy większością głosów podjęli uchwałę dot. zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany dotyczą zadań: budowa łącznika ulic Malinowej i Piłsudskiego, przebudowa ulicy Jagiellońskiej, budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów. Na dokapitalizowanie spółki Chrobry przeznaczono ponad 3mln zł.

Na remont ulicy Jagiellońskiej, budowę łącznika ulic Malinowej i Piłsudskiego gmina miejska Głogów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na wykonanie tych dwóch inwestycji miasto wyłoniła już wykonawców. Po otwarciu ofert okazało się, że wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta przewyższa zapisaną w budżecie kwotę, dlatego też wprowadzone zostały zmiany w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej.

– Na budowę łącznika ulic Piłsudskiego i Malinowej na osiedlu Brzostów, czyli na południe od cmentarza oraz przebudowę ulicy Jagiellońskiej pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jesteśmy już po otwarciu ofert na te zadania. Najkorzystniejsza cenowo oferty przewyższa środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie, dlatego musimy dokonać przesunięć, aby można było rozpocząć prace – mówił Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.
„ …Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie – I etap;- etap II (zmiana nazwy zadania) – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6050) do łącznej kwoty 3.100.000 zł (§ 6050 – 2.100.000 zł, § 6370 – 1.000.000 zł). Równocześnie dokonuje się zwiększenia środków o 1.000.000 zł (do 3.000.000 zł) na II etap zadania w ramach WPF 2025. Ponownie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej najkorzystniejszej cenowo oferty jest niższe niż środki finansowe zabezpieczone w budżecie 2024 r. oraz wyższe niż zabezpieczono w ramach WPF 2025.
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Głogowie – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6050) do łącznej kwoty 3.000.000 zł (§ 6050 – 1.500.000 zł, § 6370 – 1.500.000 zł). Przeprowadzono postępowanie o udzielenia zmówienia publicznego w trybie podstawowym, Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z najkorzystniejszej cenowo oferty przewyższa środki finansowe przeznaczone w budżecie na ten cel. …”
Radni podejmując uchwały dokapitalizowali także spółkę Chrobry o kwotę 3.430.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z realizowanymi przez spółkę zadaniami inwestycyjnymi (budowa/ rozbudowa infrastruktury piłkarskiej dla dzieci i młodzieży) a także na bieżące funkcjonowanie spółki.
Jednogłośnie radni podjęli uchwałę dotyczącą pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów.
„ …. W uchwale LXXVII/679/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, § 1 otrzymuje następujące brzmienie: ,,1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w kwocie 100.668,56 zł (słownie: sto tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych, 56/100) w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w 2024 r., z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów. 2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 powyższej uchwały zostanie zrealizowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Głogów. …”

18 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej minionej kadencji. Najbliższa sesja będzie już przy udziale radnych wybranych na nową kadencję 2024-2029.