Do klasy I w Jaczowie uczęszczać będą  dzieci z Jaczowa i Smardzowa. Starsze  roczniki klasy VII i VIII  dowożone  będą  do szkoły  w Jerzmanowej.

Rada Gminy Jerzmanowa  podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynikającego z reformy w oświacie.  Ustalono  sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  gminę.

– Od 1 września 2017 r. w gminie funkcjonować będą dwie ośmioletnie szkoły podstawowe w Jaczowie i w Jerzmanowej – wyjaśnia Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa. –  Do szkoły w Jaczowie uczęszczać będą  dzieci zamieszkujące w Jaczowie i Smardzowie.  Do szkoły w Jerzmanowej  dzieci zamieszkujące w Bądzowie, Gaikach, Golowicach, Jerzmanowej, Kurowicach, Kurowie Małym, Maniowie, Modłej, Potoczku i Zofiówce – dodaje sekretarz.

Zajęcia dydaktyczne dla dzieci uczęszczających do szkoły w Jaczowie będą prowadzone w Jaczowie oraz w Jerzmanowej w budynku po byłym Gimnazjum.

– Gmina zapewni dowóz dzieci z Jaczowa i Smardzowa do Jerzmanowej – mówi sekretarz.- Kurator Oświaty we Wrocławiu  pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Do placówki w Jerzmanowej gmina będzie dowoziła uczniów klas VII i VIII.  Natomiast nie wiadomo jeszcze, nie ma ostatecznej decyzji, gdzie będą uczyli się szóstoklasiści. 

Zdjęcia: ANJA