Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii Powiatu Głogowskiego nie popiera udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego. Na ostatnim posiedzeniu Komisji, większość radnych była przeciwna. 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii radni mieli podjąć decyzję w sprawie  udzielenia absolutorium władz powiatu. Większością głosów decyzja zapadła na niekorzyść rządzących.

– Ocenialiśmy pracę zarządu i wykonanie budżetu. Każdy radny  głosował zgodnie z własną wolą   – mówi Danuta Płonek, radna. – Nie wszyscy byli za udzieleniem absolutorium. Większość, z obecnych na posiedzeniu komisji  była przeciwna.

Decyzja komisji nie jest wiążąca dla pozostałych radnych. Na najbliższej wyjazdowej sesji absolutoryjnej  wszyscy radni po zapoznaniu się z oceną wykonania budżetu podejmą uchwałę w sprawie  absolutorium. W skład Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii  wchodzą: Baraniecki Jan – Przewodniczący Komisji, Halarewicz Kamil, Borecki Wojciech, Płonek Danuta, Rajchel Agnieszka, Rybka Zbigniew, Trzeszcz Stanisława.

Absolutorium to ustawowy środków kontroli rady nad działalnością kierujących gminą, powiatem lub miastem.  Po zakończeniu roku budżetowego, rada ocenia pracę wójta, prezydenta lub starosty  w zakresie działalności finansowej. Oceny dokonuje także Regionalna Izba Obrachunkowa.  Sprawozdania z działalności finansowej trafiają do Komisji Rewizyjnej, która dokonuje oceny i przedstawia wniosek dot. podjęcia bądź nie, uchwały o absolutorium.

Zdjęcia: ANJA