Radny powiatowy i zarazem Prezes Zarządu GPK-SUEZ podpisał z Powiatem Głogowskim umowę na utrzymanie dróg. Radni prawicy uważają, że jest to niezgodne z prawem. Wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające, nakazał także Radzie Powiatu Głogowskiego zbadać sprawę.

Radny, jako Prezes Zarządu GPK-SUEZ Głogów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w marcu podpisał z Powiatem Głogowskim umowę dotyczącą „Bieżącego utrzymania dróg powiatowych”. Firmie za wykonanie usługi określono stosowne wynagrodzenie. Radni prawicy uważają, że radny nie może prowadzi sam działalności lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

 – Pan Zbigniew Rybka jest radnym Rady Powiatu Głogowskiego i jednocześnie prezesem spółki, która odpłatnie wykonuje usługi na rzecz powiatu. W naszej opinii doszło do naruszenia przez radnego ustawy o samorządzie powiatowym-mówi Mirosław Strzęciwilk, Radny Rady Powiatu Głogowskiego.- O naszych obawach powiadomiliśmy Wojewodę Dolnośląskiego.

Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego i Marek Groffik, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego są zgodni, że z opinią należy poczekać, aż wypowiedzą się prawnicy.

– Ważna jest opinia prawników–mówi Marek Groffik- GPK-SUEZ jest spółką gminną. Gdy jest to niezgodne z prawem, trzeba będzie wyprostować.

– Organa nadzoru wypowiedzą się w kwestii zgodności z prawem–mówi Jeremi Hołownia.– Do tej pory musimy uzbroić się w cierpliwość.  

Nie udało nam się dowiedzieć, co o tym sądzi radny Zbigniew Rybka.

Z up. Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego napisała „ …  informuję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie oraz równocześnie wnoszę o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Radę Powiatu Głogowskiego …. W ocenie organu nadzoru, nie ulega wątpliwości, że środki pieniężne są mieniem powiatu, a więc wykonanie odpłatnej usługi na rzecz powiatu stanowi zabronioną radnym działalność, o której mowa w ar. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym… Ustalony stan faktyczny niniejszej sprawy odpowiada hipotezie przepisów art. 383 paragraf 1 pkt. 5  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) w związku z art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Pan Zbigniew Rybka będąc radnym Rady Powiatu Głogowskiego i jednocześnie zarządzając działalnością gospodarczą odpłatnie wykonuje na rzecz Powiatu w którym sprawuje mandat usługi związane z „Bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zamiejscowych”. 

Zdjęcia: GPK-SUEZ Głogów