Pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych na taki cel przeznaczona zostanie dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 maja 2019 r.

Wójt Gminy Żukowice ogłasza konkursowy nabór wniosków dot. usuwania azbestu na rok 2019. Warunkiem wykonania usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r. Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych.

– Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.

– Wniosek złożony przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.