Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nielubia. Na zadanie gmina pozyskała środki zewnętrzne.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 21.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 80.000,00 zł.

– Przebudowa drogi zakłada wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości 210 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym. Odwodnienie drogi będzie następowało powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne – wyjaśnia Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Poprawa parametrów drogi wpłynie znacząco na jej funkcjonalność, a przede wszystkim zapewni rolnikom dojazd do swych nieruchomości rolnych przez istniejący przejazd kolejowy.