Radni PiS głosowali przeciw wotum zaufania i udzielenia absolutorium Prezydentowi Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi. Wiele słów krytyki dotyczyło raportu o stanie gminy miejskiej. Ostatecznie wotum zaufania i absolutorium udzielono większością głosów.  

Raport o stanie GMG przygotowany przez prezydenta jest ważnym dokumentem na sesji absolutoryjnej. Temu też dokumentowi poświęcono dużo uwagi. Trafił on do rąk radnych przed sesją, aby mogli dokładnie zapoznać się z jego treścią. Podczas sesji radni PiS zarzucili prezydentowi, iż ten dokument nie jest dobrze przygotowany, nie jest wyczerpujący. Zrzucono, iż między innymi w niewielkim stopniu poruszono temat dot. osób niepełnosprawnych, zieleni w naszym mieście, badań na zawartość arsenu w organizmach, profilaktyki zdrowotnej, czy składowiska przy ul. Południowej.

– Mamy zastrzeżenia do wykonania raportu o stanie gminy. PiS będzie głosował przeciw wotum zaufania – powiedział Mariusz Kędziora, radny.

Radni przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami dot. wotum zaufania i absolutorium zapoznali się z opinią komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2018 rok jak i opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Ostatecznie większością głosów 13 za przy 8 przeciw podjęli obie uchwały.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz po głosowaniu powiedział, że absolutorium to duża zasługa urzędników i mnóstwa innych osób pracujących w różnych jednostkach podległych GMG.

– W ciągu roku ciężko pracowało mnóstwo urzędników, pracowników jednostek i zakładów budżetowych, spółek. Tysiące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich pracują na rzecz rozwoju miasta i jego mieszkańców. Chcę im serdecznie podziękować za ciężką pracę i zaangażowanie.