Gminna Spółka Wodna w ubiegłym roku pozyskała środki zewnętrzne, za które wykonano między innymi  konserwację cieków na odcinku 9,175 km na łączną kwotę 82 412,45 zł.

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Kotli było okazją do podsumowania działalności w minionym roku. Podjęto także uchwały:  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Kotli za 2022 r., ustalenia składki członkowskiej na 2023 r., zatwierdzono budżet na 2023 r. . Przyjęto plan pracy planu pracy Gminnej Spółki Wodnej w Kotli na rok 2023. W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło  8. z 62. członków Gminnej Spółki Wodnej w Kotli, Wójt Gminy Kotla – Łukasz Horbatowski oraz pracownik Urzędu Gminy Kotla –  Joanna Pabisz.  

Gminna Spółka Wodna w Kotli w 2022 r. pozyskała środki z Gminy Kotla w wysokości 15 000,00 zł oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  W 2022 r. wykonano konserwację cieków na odcinku 9,175 km na łączną kwotę 82 412,45 zł. Wkład własny Spółki w konserwację cieków wyniósł 32 612,45 zł.