Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaprasza mieszkańców Głogowa do konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniowa. Prace na konkurs można dostarczyć do 11 grudnia do Ratusza. Ogłoszenie wyników 12 grudnia 2023. Nagrodzona kartka zostanie oficjalną Głogowską Kartką Bożonarodzeniową na której znajdą się  życzenia Prezydenta Głogowa i adnotacja o autorze pracy.

Pracę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67- 200 Głogów, Sekretariat pok. Nr 125. Jury weźmie pod uwagę  jakość, estetykę wykonania i kreatywność nadesłanych prac plastycznych. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Głogowa.

W załączeniu regulamin i formularz zgłoszenia.

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego pt. „Głogowska Kartka Bożonarodzeniowa”

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pt. „Głogowska Kartka Bożonarodzeniowa”, zwanego dalej: „Konkursem”.
 2. Cele konkursu:
  – propagowanie lokalnych tradycji i symboliki miejskiej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– stworzenie kartki świątecznej, która będzie oficjalną Głogowską Kartką Bożonarodzeniową w 2023 r. – kartka zostanie rozesłana w imieniu Prezydenta do instytucji samorządowych i pozasamorządowych

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej:
  – forma płaska w formacie A5

– wymaga się, aby kartka wykonana była odręcznie za pomocą farb, kredek, flamastrów lub inną techniką nadającą się do zeskanowania i obróbki graficznej

– kartka nie może zawierać elementów odstających typu pióra, koraliki, plastelina i inne

– z konkursu wyłączone są prace stworzone za pomocą programów graficznych

– kartka powinna zawierać elementy związane z Głogowem np. zabytki, herb, pomniki, budownictwo, inne elementy charakterystyczne dla miasta
– wymagane zamieszczenie na kartce logo Głogowa

 1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Głogowa zwany dalej: „Organizatorem”
 2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, skierowany jest do mieszkańców Głogowa zwanych dalej: „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) Formularzu – należy przez to rozumieć, formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
  2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć nadesłany w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu wypełniony oraz podpisany formularz wraz z pracą plastyczną

  Zasady Konkursu

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją następujących warunków Konkursu
  (w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wszelkie zgody zobowiązuje się udzielić opiekun prawny lub rodzic):
 2. zapoznania się z Regulaminem i wyrażenia zgody na określone w nim zasady,
 3. dostarczenia Organizatorowi kompletnego zgłoszenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca Gminę Miejską Głogów.

Zgłoszenie udziału w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora Konkursu tj. przesłanie lub dostarczenie osobiście pracy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej
  z logo Głogowa i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 1 do Regulaminu) o wyrażeniu zgody na:
 • udział w konkursie plastycznym
 • publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacją
 1. Pracę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67- 200 Głogów, Sekretariat pok. Nr 125.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania pracy na czas nieokreślony, w dowolny sposób, w celach promujących konkurs oraz Gminę Miejską Głogów.

Wymagania dotyczące zgłoszeń

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w postaci kartki bożonarodzeniowej. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone.
 2. Nie można zgłaszać do Konkursu prac, które zostały już nagrodzone w innych konkursach.
 3. Każda praca plastyczna musi mieć charakter oryginalny i nie może być kopią istniejących już prac.

Terminy

 1. Zgłoszenia do Konkursu można dostarczać do dnia 11 grudnia 2023 r. do godziny 12:00
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Głogowie.
 3. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą podlegać ocenie Jury.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 r.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Wyniki oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora dglnews.pl oraz w mediach społecznościowych.

Kryteria wyboru Laureatów

 1. Jury w składzie: Rafael Rokaszewicz, Kamila Rutkowska, Marta Dytwińska – Gawrońska, Daria Jęczmionka dokona oceny prac po upływie terminu przyjmowania prac konkursowych.
 2. Jury będzie oceniać zgodność przygotowanych prac z tematem Konkursu oraz warunkami wskazanymi w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 3. Jury weźmie pod uwagę również jakość, estetykę wykonania i kreatywność nadesłanych prac plastycznych.

Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrodę w postaci publikacji wybranej pracy jako oficjalnej Głogowskiej Kartki Bożonarodzeniowej wraz z życzeniami Prezydenta Głogowa oraz adnotacją o autorze pracy.
 2. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową dla zwycięzcy konkursu.

Postanowienia różne

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.dglnews.pl
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na Formularzu wypełnionym przez Uczestnika.
  3. Nadesłane prace nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

Formularz zgłoszeniowy / Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y,…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(opiekun prawny/ rodzic dziecka imię i nazwisko dziecka jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkała/y w ……………………………………………….. przy ul…………………………………………………………………………. ,

nr tel. ………………………………………………………………………………………………………………………..

zgłaszam swój udział / udział dziecka[*] w konkursie plastycznym pt. „Głogowska Kartka Bożonarodzeniowa”.

Jednocześnie:

 1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym;
 2. Wyrażam zgodę na publikację mojego/dziecka wizerunku, imienia i nazwiska w celu promowania konkursu na stronie dglnews.pl oraz w mediach społecznościowych Gminy Miejskiej Głogów;
 3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy konkursowej/ pracy mojego dziecka w celach promocyjnych Gminy Miejskiej Głogów.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem danych osobowych Pani/Pana /dziecka jest: Prezydent Miasta Głogowa, Rynek 10, 67-200 Głogów, tel.: 76/72-65-450.
 • W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 76/ 72-65-471, e-mail: j.chitro@glogow.um.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia laureata konkursu i wydania nagród.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 • Prawnie uzasadniony interes, to wyłonienie laureata konkursu i wydania nagród.
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana/dziecka: upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmiot, który ma dostęp do danych osobowych, na podstawie zawartej umowy, na świadczenie usługi opieki autorskiej nad elektronicznym systemem obiegu dokumentów, tj. COIG z siedzibą w Katowicach.
 • Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją konkursu, a następnie usunięte. W przypadku opublikowania wizerunku, imienia i nazwiska na portalu dglnews.pl oraz imienia i nazwiska na oficjalnej Głogowskiej Kartce Bożonarodzeniowej, bezterminowo.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 • W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Głogowska Kartka Bożonarodzeniowa” i akceptuję jego postanowienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis

[*] Właściwe podkreślić.