Polkowiccy radni przyjęli uchwałę budżetową, zabezpieczającą środki na dalszy rozwój gminy w 2024 roku. Wcześniej pozytywną opinię na temat projektu budżetu, przygotowanego przez burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego, wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Budżet Polkowic jest wypadkową wielu prac nad projektem, które podjęli zarówno radni podczas posiedzeń poszczególnych komisji, jak i burmistrz Polkowic, który już po przedstawieniu swojego projektu, złożył do niego autopoprawkę, kierując się wnioskami radnych.

– Ustosunkowując się do wniosków z poszczególnych komisji, dokonałem ponownej analizy zarówno dochodów, jak i wydatków ujętych w pierwotnym projekcie budżetu. Celem nadrzędnym tych analiz było to, co ustaliliśmy wspólnie wiele miesięcy temu, a więc nieprzekraczanie pewnych wskaźników, tak, aby można było zapewnić bezpieczne finanse gminy Polkowice. Udało się to osiągnąć dzięki wspólnej pracy nad propozycjami, które były formułowane zarówno na komisjach merytorycznych, jak i podczas odbywającej się bezpośrednio przed sesją komisji budżetu i finansów – mówił  burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

W zmianach uwzględniono między innymi zobowiązania gminy, który pierwotnie przekraczały kwotę 200 mln zł. Przekroczenie tego progu w pierwotnej wersji projektu budżetu było spowodowane głównie koniecznością finansowania modernizacji Aquaparku, za którą radni głosowali w lutym.

Obniżenie progu zadłużenia był głównym przedmiotem analiz, które burmistrz Polkowic podjął po wnioskach radnych podjętych na komisjach. Ostatecznie próg ten został zmniejszony autopoprawką burmistrza do kwoty ok. 206 mln zł. Członkowie komisji budżetu i finansów zaproponowali jednak burmistrzowi kilka dodatkowych pozycji w budżecie, które zmniejszały dług do 199,9 mln zł. Propozycję tę omawiali wspólnie z burmistrzem i skarbnikiem gminy podczas przedsesyjnej komisji budżetu i finansów.

– Wytypowaliśmy pięć pozycji, żeby zgodnie z czymś, co sobie obiecaliśmy  wiele miesięcy wcześniej, ten budżet mieścił się w granicach, które sobie wszyscy obiecaliśmy i uzgodniliśmy – poinformował radny Emilian Stańczyszyn, przewodniczący komisji budżetu i finansów.

Radni głosowali więc najpierw autopoprawkę burmistrza Polkowic, zmniejszającą przyszłoroczne zobowiązania gminy do 206 mln zł (15 głosów za), a następnie autopoprawkę komisji budżetu i finansów (14 głosów za).

Przyjęty przez radnych budżet w liczbach, to m.in. 86 ml zł przeznaczonych na oświatę, 98 mln na inwestycje, 11 mln na bezpłatny transport publiczny oraz 16 mln na pomoc społeczną i 12 mln na ochronę zdrowia. 

– Przyszłoroczny budżet zabezpiecza wszystkie ważne z punktu widzenia mieszkańca potrzeby – zapewnia Katarzyna Gryś, skarbnik gminy. – Kontynuuje ich ciągłość, zarówno w obszarach społecznych, jak i inwestycyjnych – dodaje Katarzyna Gryś.

Przyjęty do tej pory tryb planowania budżetu skutkował pojawieniem się w tzw. wolnych środków, które można przeznaczyć na wydatki roku bieżącego. Szacowane wolne środki za rok 2023 wynoszą ok. 25 mln. Będą one wprowadzone do budżetu najpóźniej do połowy przyszłego roku. Powinno się to przełożyć na obniżenie poziomu zadłużenia, a więc i możliwość realizacji dodatkowych zadań.

Stabilność finansową budżetu zaproponowanego przez burmistrza Polkowic, zarówno w jego przyszłorocznej, jak i wieloletniej perspektywie czasowej, dobrze oceniała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), która pozytywnie zaopiniowała trzy ważne dla gminy dokumenty: projekt budżetu na przyszły rok oraz dołączone do niego projekty: jeden dotyczący możliwości sfinansowania deficytu i drugi dotyczący wieloletniej prognozy finansowej. RIO wydała wszystkie te opinie bez uwag.