Mieszkańcy Ruszowic od kilku lat czekają na remont ulicy Tęczowej. Prace będzie można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Od kilku lat mieszkańcy m. Ruszowice gm. Głogów czekają na remont drogi powiatowej. Starostwo powiatowe w Głogowie na to zadanie już w 2022 roku pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Niestety 2 mln nie wystarczyło na wykonanie tego zadania a Gmina Głogów, na terenie której leżą Ruszowice nie podjęła się współfinansowania tego zadania. .

– Mieliśmy porozumienie słowne. Gmina Wiejska Głogów zobowiązała się, że wesprze finansowo tę inwestycje – mówi Bartosz Ławrowski członek zarządu. – Po otwarciu dokumentów przetargowych okazało się, że 2 mln zł, które mieliśmy z rządowego programu  trzeba dołożyć 2 mln zł, aby rozpocząć prace. Gmina odmówiła wsparcia finansowego a my w swoim budżecie nie mieliśmy takich środków– dodaje członek zarządu.

Innego zdania jest Danuta Płonek radna Rady Powiatu Głogowskiego z ramienia PiS.

– Uważam, że można było w budżecie powiatu zabezpieczyć potrzebne środki – mówi radna Danuta Płonek. Ulica Tęczowa jest w opłakanym stanie.  Mostek jest w złym stanie technicznym. Konstrukcja na, której się opiera może się zawalić. Starostwo w 2023 skierowało pismo do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodno prawnego. Wciąż czekamy na odpowiedź. W styczniu zapytałam w starostwie na jakim etapie załatwiania jest nasz wniosek. Niestety nie otrzymałam odpowiedzi – dodaje radna Płonek.  

Remont ulicy Tęczowej obejmuje duży zakres prac. Planuje się zmienić rondo, nawierzchnię jezdni,  poszerzyć ulicę, zamiast mostu zrobić przepust, zaplanowano także chodnik.

– W tym przypadku konieczność wydania pozwolenia wodnoprawnego wynika z ustawy Prawo Wodne. Inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatu Głogowskiego dotyczy wydania tak zwanego pozwolenia wodnoprawnego na: rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego nad wodami powierzchniowymi płynącymi – mostu nad ciekiem Sępolna w ciągu ul. Tęczowej, obręb Ruszowice; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu drogowego na cieku Sępolna pod ul. Tęczową, obręb Ruszowice; roboty w wodach, tj. wykonanie umocnienia dna i skarp cieku – obręb Ruszowice;  usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do cieku Sępolna, z drogi powiatowej, projektowanym wylotem, obręb Ruszowice; wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, pełniącego funkcję odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni drogi do cieku Sępolna; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, w zakresie przejścia nad ciekiem Sępolna przewodami i pod ciekiem Sępolna przewodami w rurach osłonowych, w ramach inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015D w m. Ruszowice” – mówi Jarosław Garbacz rzecznik prasowy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. –  Powiat Głogowski składał w tej sprawie niekompletne wnioski jesienią 2023 roku, dlatego w styczniu 2024 roku został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Obecnie prowadzący sprawę Dział Zgód Wodnoprawnych Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu oczekuje na informacje zwrotne od wnioskodawcy, dotyczące wszczętego postępowania i prowadzi analizę merytoryczną złożonej dokumentacji. W kolejnym etapie, w przypadku potwierdzenia poprawności złożonej dokumentacji i braku przeciwskazań do realizacji działań, zostanie wydana stosowna decyzja w postaci pozwolenia wodnoprawnego na wyżej wymienione czynności – dodaje rzecznik Wód Polskich.

Inwestycję drogową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015D w m. Ruszowice” prowadzona będzie w ramach projektu Zaplanuj i Wybuduj.